Pronet Güvenlik

Pronet.com.tr

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI

AYDINLATMA METNİ

 

Pronet A.Ş. (Şirket) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

Ticari ilişkilerimiz kapsamında ve tarafınızla yapılacak olan görüşmeleri çerçevesinde, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışan adaylarına ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgi, Eğitim Bilgisi, Görsel Veri, Mevcut ve Önceki İş Bilgisi, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Güvenlik Bilgileri

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Söz konusu verileri sizden aşağıdaki sebeplerle talep ediyoruz;

Kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi, Şirket’in ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Şirket ile aranızda oluşabilecek sözleşmesinin ifası, Şirket haklarınızı her zaman ön planda tutarak meşru menfaatini sağlayabilmesi amaçları

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir:

 

Çalışan Adaylarının görüşmeye çağrılması ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi, Duruma göre idari ve resmi mercilerin taleplerinin karşılanması, Şirket içi güvenliğin sağlanması

 

Çalışan Adaylarının istihdamına karar verilebilmesi için;

İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması;

İstihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti;

İşle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan adayının kamuya açık bilgilerinin incelenmesi 

 

Şirket’in idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için;

Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi

İnsan kaynakları yönetimi verimliliğinin sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Şirket, hizmet vermekte oldukları Müşteri firmaların talep etmesi halinde veya müşteri firmalarla imzalanan ticari sözleşmeler gereği, ilgili Müşteri operasyonlarında görev yapmak üzere istihdam edilecek adayların verilerini duruma göre yurt içi veya yurt dışında yeterli koruması olan ülkelerde yerleşik ilgili Müşteriye KVKK’ya uygun olarak aktarmaktadır.

 

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen,  kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla,  kişisel verileriniz ile ilgili; 

Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

PRONET  Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Mersis No:

0733037268800018

İletişim Linki: https://www.pronet.com.tr/iletisim

Adres: Flatofis Otakçılar Caddesi No:78 Kat:2 34050 Eyüp İstanbul Türkiye

Telefon: 0212 467 48 48  Fax: 0212 467 48 47